REGULAMIN ARENY WSPINACZKOWEJ MAKAK 

CZĘŚĆ I. KORZYSTANIE Z OBIEKTU


Regulamin ustala zasady korzystania ze ściany wspinaczkowej oraz infrastruktury, a także baru, sklepu i części socjalnej, znajdujących się na Arenie Wspinaczkowej Makak mieszczącej się w Warszawie przy ulicy Palisadowej 20/22. 

 1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.

 2. Każdy użytkownik korzystający z infrastruktury AW Makak ma takie same prawa i obowiązki. 

 3. Za korzystanie ze ściany wspinaczkowej oraz uczestnictwo w sekcjach/zajęciach/wydarzeniach organizowanych przez AW Makak pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Arena Wspinaczkowa Makak Sp. z o.o. dostępnym w recepcji oraz na stronie internetowej arenamakak.pl.

 4. Warunkiem koniecznym do wejścia do hali wspinaczkowej oraz rozpoczęcia wspinania jest zapoznanie się z Regulaminem,  zarejestrowanie się w systemie AW Makak i podpisanie oświadczenia/zgody, o treści:
  "Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z REGULAMINEM ARENY WSPINACZKOWEJ MAKAK.
  Zobowiązuję się do jego przestrzegania i stosowania się do poleceń instruktorów i operatorów ARENY WSPINACZKOWEJ MAKAK. 
  Jestem świadomy(-a) faktu, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym, akceptuję ryzyko ewentualnego wypadku i wspinam się wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  Zrzekam się wszelkich roszczeń prawnych względem ARENY WSPINACZKOWEJ MAKAK Sp. z o.o. z tytułu ewentualnego wypadku podczas uprawiania wspinaczki na terenie ARENY WSPINACZKOWEJ MAKAK."

 5. Wszyscy użytkownicy AW Makak są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz w szczególności wykonywania poleceń instruktorów i operatorów ściany wspinaczkowej. Operator/instruktor ma prawo do usunięcia z hali wspinaczkowej osób niestosujących się do jego poleceń lub do zasad niniejszego regulaminu.

 6. Na terenie AW Makak samodzielnie mogą się wspinać osoby, które:
  a) ukończyły 18. rok życia (są pełnoletnie) lub
  b) nie ukończyły 18. roku życia, ale dysponują pisemną zgodą rodziców. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 16. roku życia, mogą się wspinać tylko pod opieką instruktora lub rodzica/opiekuna prawnego,
  c) posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie wspinaczkowe na poziomie, który pozwala im wspinać się samodzielnie i w sposób bezpieczny,
  d) są świadome zagrożeń dla zdrowia i życia, które pociąga za sobą uprawianie wspinaczki, co potwierdziły akceptując regulamin obiektu.

 7. Na terenie AW Makak samodzielnie mogą asekurować osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności asekuracyjne lub ukończyły szkolenie z asekuracji na AW Makak. AW Makak nie gwarantuje przeprowadzenia szkolenia z asekuracji bez uprzedniej rezerwacji.

 8. Dzieci znajdujące się w hali wspinaczkowej i nie wspinające się mogą tam przebywać wyłącznie pod nadzorem rodziców/opiekunów prawnych.

 9. Zasady wspinania z górną asekuracją (“na wędkę”):
  a)  Osoby początkujące (które nie potrafią samodzielnie asekurować) są zobowiązane do zgłoszenia tego faktu dyżurującemu operatorowi/instruktorowi AW Makak. Operator ściany/instruktor decyduje o konieczności ukończenia podstawowego szkolenia w zakresie górnej asekuracji i ma prawo do wykonania krótkiego testu sprawdzającego umiejętność asekuracji “na wędkę”.
  b)  Wspinaczka z górną asekuracją na drogach niewyposażonych w “wędki” jest dozwolona pod warunkiem wpięcia liny w oba karabinki stanowiskowe (np. po uprzednim poprowadzeniu drogi). Zabronione jest wspinanie z asekuracją górną w sytuacji grożącej wahadłem. W przewieszeniu wspinanie “na wędkę” dozwolone jest wyłącznie z tzw. wypinaniem, to znaczy na tym końcu liny, który jest wpięty w punkty asekuracyjne na drodze.
  c)  Operator/instruktor ma prawo zabronić wspinaczki z górną asekuracją, nawet w sytuacji, w której wspinacz przeszedł szkolenie w tym zakresie. Asekuracja powinna być prowadzona w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami sztuki, a także standardami przyjętymi na AW Makak.

 10. Zasady wspinania z dolną asekuracją:
  a) Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest dla osób z ukończonym kursem wspinaczkowym lub przeszkolonych przez instruktora wspinaczki. Operator/instruktor ma prawo zabronić wspinaczki z dolną asekuracją, nawet w sytuacji, w której wspinacz przeszedł szkolenie w tym zakresie. Asekuracja powinna być prowadzona w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami sztuki, a także standardami przyjętymi na AW Makak.
  b) Operator ściany/instruktor ma prawo do wykonania krótkiego testu sprawdzającego umiejętność asekuracji dolnej. 

 11. Zasady wspinaczki boulderowej, korzystanie z obwodowni i Moonboarda:
  a)  Wspinanie bez asekuracji na ścianie, pod którą nie znajduje się materac boulderowy jest możliwe do wysokości pierwszych spitów (dla rąk). Odstępstwa od tej reguły możliwe są tylko pod okiem instruktora i tylko wówczas, gdy na zeskoku położony jest materac.
  b)  Zabrania się boulderowania oraz wspinaczki (np. trawersowania) pod i nad innymi boulderującymi osobami lub osobami wspinającymi się z dolną asekuracją.
  c) Zabrania się biegania i przebywania na materacu pod osobami wspinającymi.
  d) Zabrania się boulderowania w uprzęży z wpiętym przyrządem asekuracyjnym.
  e) Zabrania się wnoszenia na materac bidonów, plecaków, telefonów i przedmiotów innych niż buty do wspinaczki oraz worek na magnezję.

 12. Zasady wspinaczki na taśmach autoasekuracyjnych:
  a) Wspinaczka jest dozwolona pod warunkiem prawidłowego wpięcia taśmy do uprzęży.
  b) Zabrania się wspinania na taśmie w sytuacji grożącej wahadłem.
  c) Zabrania się wspinania na taśmie nad i pod innym wspinaczem oraz w sposób zagrażający zderzeniem z innym korzystającym ze ściany.
  d) Zabrania się wspinania na taśmie z krótką liną do symulacji wspinania z dolną asekuracją.

 13. Zasady uczestnictwa w sekcjach wspinaczkowych/zorganizowanych zajęciach sportowych dla dzieci:
  a) Warunkiem uczestnictwa w zajęciach osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych.
  b) Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest stosowanie się uczestników do poleceń instruktorów i operatorów ściany AW Makak oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i Regulaminu AW Makak.
  c) Dzieci uczestniczące w sekcjach/zajęciach wspinaczkowych pozostają pod opieką instruktorów wyłącznie w wyznaczonych godzinach. Przed wyznaczonymi godzinami sekcji/zajęć oraz po ich zakończeniu osoby niepełnoletnie pozostają wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Dzieci znajdujące się w hali wspinaczkowej i nie będące uczestnikami sekcji/zajęć wspinaczkowych (np. rodzeństwo) mogą tam przebywać wyłącznie pod nadzorem rodziców/opiekunów prawnych.

 14. Zasady uczestnictwa w zorganizowanych imprezach urodzinowych i okolicznościowych:
  a) Warunkiem uczestnictwa w imprezie osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych.
  b) Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest stosowanie się uczestników do poleceń instruktorów i operatorów ściany AW Makak oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i Regulaminu AW Makak.
  c) Dzieci uczestniczące w imprezie pozostają pod opieką instruktorów wyłącznie w wyznaczonych godzinach. Przed wyznaczonymi godzinami imprezy oraz po ich zakończeniu osoby niepełnoletnie pozostają wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Dzieci uczestniczące w imprezach urodzinowych bez obecności rodzica/prawnego opiekuna, pozostają pod opieką organizatora. Organizatorem jest osoba, która dokonała rezerwacji takiej usługi i w imieniu własnym zaprasza na nią gości tj. dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych. Dzieci znajdujące się w hali wspinaczkowej, nie będące uczestnikami imprez urodzinowych (np. rodzeństwo), mogą tam przebywać wyłącznie pod nadzorem rodziców/opiekunów prawnych.
  d) Zabrania się biegania dzieci w strefie wspinaczkowej, w szczególności pod osobami wspinającymi.
  e) Warunkiem uczestnictwa w imprezach zorganizowanych jest posiadanie czystego, zmiennego obuwia. W przypadku braku jego posiadania uczestnik zobowiązany jest do wypożyczenia butów wspinaczkowych.

 15. Zasady udostępniania hali na sekcje/kursy wspinaczkowe oraz zajęcia sportowe:
  a) Warunkiem prowadzenia zajęć na ścianie Arena Wspinaczkowa Makak przez trenerów/instruktorów wspinaczki niezatrudnionych w AW Makak jest uprzednie zgłoszenie zajęć w recepcji oraz zarejestrowanie przez instruktora "wejścia instruktorskiego". Warunkiem prowadzenia zajęć oraz szkoleń jest posiadanie przez instruktora ważnego ubezpieczenia OC.
  b) Instruktor odpowiada za przebieg zajęć, w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom.
  c) Zajęcia i kursy  (np. zjazdy, manewry linowe, kursy przygotowujące do prac wysokościowych, itp.) mogą być  prowadzone po uprzednim uzgodnieniu szczegółów z kierownictwem AW Makak. 

 16. Standardy wspinaczki przyjęte na Arenie Wspinaczkowej Makak:
  a) wspinanie na AW Makak dopuszcza się na linach o długości co najmniej 35 m. oraz
  w największym przewieszeniu 39 m. - zgodnie z odpowiednimi oznaczeniami,
  b) na drugim końcu liny zawsze musi być zawiązany węzeł zabezpieczający,
  c) przed rozpoczęciem wspinania partnerzy wspinaczkowi zobowiązani są do wzajemnego skontrolowania prawidłowego zawiązania węzła do uprzęży oraz prawidłowego wpięcia przyrządu asekuracyjnego do liny,
  d) asekurację prowadzimy na stojąco i w pełnych butach, osoba asekurująca powinna stać nie dalej niż 3 metry od ściany,
  e) asekurację prowadzimy wyłącznie za pomocą przyrządów asekuracyjnych ze wspomaganiem hamowania, np. Petzl Grigri, Black Diamond ATC-Pilot, Edelrid Jul, Mammut Smart, Climbing Technology Click Up.  Zabronione jest używanie do tego celu kubków/reverso, ósemek oraz półwyblinki.
  f) podczas asekuracji dolnej, asekurant powinien “spotować” wspinającego przed wpięciem do pierwszego punktu asekuracyjnego,
  g) wspinacze zobowiązani są do wpinania liny do kolejnych ekspresów na drodze, zabronione jest omijanie punktów asekuracyjnych,
  h) zabronione jest przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu oraz wspinanie nad/pod inną osobą,
  i) zabronione jest pozostawianie jakichkolwiek przedmiotów na zeskoku oraz pod ścianą; dotyczy to w szczególności: sprzętu, wyposażenia, części ubioru, obuwia, toreb, szczotek, butelek itp. Na zeskoku może leżeć wyłącznie zapas liny asekuracyjnej. Obowiązuje zakaz wnoszenia szklanych naczyń do strefy wspinania,
  j) zabrania się wpinania dwóch lin do jednego ekspresu lub stanowiska,
  k) zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodne z jego prawidłowym przeznaczeniem,
  l) wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie posiadającego atest UIAA, CE, DIN. Zabronione jest posługiwanie się sprzętem niewiadomego pochodzenia, nie posiadającym właściwego atestu, nadmiernie zużytym lub zniszczonym,
  ł) wszelkie zmiany konfiguracji ściany, w tym systemu asekuracji, np. zdejmowanie, przepinanie, wieszanie wędek, ekspresów, dozwolone jest jedynie dla obsługi ściany,
  m) uprząż wspinaczkowa musi być właściwie dobrana pod względem rozmiaru oraz prawidłowo włożona i zapięta. Klamry uprzęży oraz węzła liny nie mogą być zakryte zwisającymi częściami ubioru,
  n) zabronione jest wspinanie bez butów,
  o) zabronione jest wspinanie się po elementach konstrukcyjnych ściany,
  p) zabronione jest wspinanie z biżuterią oraz twardymi i ostrymi przedmiotami
  w kieszeniach (np. telefon, klucze).

 17. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, wspinający się są zobowiązani niezwłocznie zgłaszać obsłudze.

 18. Obowiązuje całkowity zakaz wspinania się i asekurowania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.

 19. Obowiązuje całkowity zakaz palenia na terenie obiektu AW Makak. 

 20. Na teren strefy wspinania wolno wchodzić jedynie w obuwiu wspinaczkowym lub czystym, sportowym obuwiu zmiennym. 

 21. Na terenie obiektu istnieje możliwość skorzystania z szafek zamykanych na kluczyk. Kierownictwo oraz obsługa AW Makak nie bierze odpowiedzialności za żadne przedmioty (w szczególności wartościowe), które użytkownicy ściany pozostawią w szafkach, części socjalnej lub w hali wspinaczkowej.

 22. Jeśli użytkownik ściany narusza zasady bezpiecznego uprawiania wspinaczki i/lub postanowienia niniejszego regulaminu, dyżurny operator/instruktor lub kierownictwo AW Makak ma prawo i obowiązek zwrócić mu uwagę, a gdy to nie skutkuje, doprowadzić do usunięcia zakłócającej porządek osoby z AW Makak. Osobom karnie usuniętym z terenu ściany nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany bilet wstępu. 

 23. Organizator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z korzystania, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne lub techniczne. Jeżeli przyczyny zamknięcia dają się przewidzieć Organizator zobowiązany jest powiadomić o tym uczestników poprzez wywieszenie ogłoszenia na terenie hali, co najmniej na 3 dni przed jej zamknięciem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zamknięcie niezapowiedziane, jeżeli nastąpiło z przyczyn, których nie można było przewidzieć. Organizator dołoży wszelkich starań, aby czas zamknięcia obiektu nie przekroczył maksymalnie 7 dni. Jeżeli uczestnik wykupił karnet wstępu na czas oznaczony, a w okresie tym przypadło zamknięcie obiektu, ważność karnetu ulega przedłużeniu o czas zamknięcia obiektu.

 24. Strefę wspinania użytkownicy muszą opuścić najpóźniej 10 minut przed godziną zamknięcia obiektu.

 25. Sprawy nieregulowane przez niniejszy Regulamin są rozwiązywane przez operatora ścianki/instruktora lub kierownictwo AW Makak na miejscu w trybie ostatecznym.


CZĘŚĆ II. MONITORING OBIEKTU

Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego AW Makak, miejsca instalacji kamer na terenie obiektu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

 1. Celem monitoringu jest:
  - zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu oraz osób przebywających na terenie AW Makak,
  - przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków użytkowania obiektu,
  - ograniczenie zachowań niezgodnych z Regulaminem obiektu oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
  - ustalanie sprawców czynów nagannych (kradzieże, zniszczenie mienia itp.),
  - wyjaśnianie sytuacji spornych.

 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 3. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer podłączonych do systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

 4. System monitoringu składa się z kamer wewnętrznych umieszczonych w recepcji/sklepie AW Makak oraz w hali wspinaczkowej.

 5. Użytkownicy obiektu zostali poinformowani o funkcjonowaniu w hali systemu monitoringu wizyjnego poprzez oznakowanie tabliczką informacyjną.

 6. Do rejestratora mają dostęp mają tylko osoby upoważnione (administrator).

 7. Zapis obrazu może być udostępniony za zgodą kierownictwa AW Makak:
  - osobie fizycznej na pisemny wniosek, jeżeli doszło do czynu zagrażającego jego zdrowiu lub mieniu,
  - właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań. Dane udostępnia się w/w podmiotom na nośniku elektronicznym wraz z protokołem przekazania danych z systemu monitoringu.

 8. Okres przechowywania nagrań wynosi minimum 7 dni. Nagrania kasują się automatycznie poprzez funkcję "nagrywania w pętli".

 9. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość o odpowiedzialności za ochronę danych osobowych.

 10. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko administrator.

 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje kierownictwo AW Makak.

 

CZĘŚĆ III. POLITYKA PRYWATNOŚCI I KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Arena Wspinaczkowa Makak Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Palisadowej 20/22. Kontakt z AW Makak w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: info@arenamakak.pl.

 2. Informujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w oparciu
  o następujące przepisy: art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) (Dz. U. UE L z 2016 119 s.l), w celu realizacji współpracy oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności:
  - w celu korzystania z obiektu,
  - w celu zakupienia biletu/karnetu wejściowego, karnetu sekcyjnego, bonu prezentowego AW Makak,
  - w celu zarezerwowania szkolenia wstępnego, kursu wspinaczkowego, zajęć z instruktorem oraz urodzin wspinaczkowych i eventów organizowanych przez AW Makak,
  - w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną na nasz adres korespondencję,
  - w celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją oferty AW Makak.

 3. Informujemy, że przysługuje Ci prawo do wglądu do swoich danych, prawo do żądania
  od Arena Wspinaczkowa Makak Sp. z o.o.. ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

 4. Zbieramy dane osobowe chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, stosując organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy oraz po jej ustaniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. 3 lata od zakończenia współpracy.

 6. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy, współpracownicy Arena Wspinaczkowa Makak Sp. z o.o., którzy musza mieć dostęp do danych osobowych aby realizować swoje obowiązki, podmioty przetwarzające dane
  na zlecenie AW Makak, uprawnione organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 8. Decyzje dotyczące realizacje celu dla którego dane są przetwarzane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 9. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do realizacji współpracy. Odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości dalszej współpracy.


CZĘŚĆ IV. SPRZEDAŻ INTERNETOWA
 1. Arena Wspinaczkowa Makak Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż internetową voucherów oraz biletów wstępu, karnetów, zajęć wspinaczkowych i kursów na stronie www.arenamakak.pl. 

 2. Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej nabywca dokonuje wyboru rodzaju vouchera/zajęć oraz daty, godziny zajęć, określa liczbę zakupionych voucherów/biletów i sposób płatności. Zobowiązany jest ponadto zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu.

 3. Dokonując płatności on-line nabywca wykupuje prawo wstępu na dokładnie określony rodzaj biletu/zajęć.

 4. Ceną obowiązującą AW Makak i nabywcę jest cena wskazana w systemie w momencie rezerwacji jako cena zakupu biletu. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 5. Płatności online obsługuje firma PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068.

 6. Reklamacje dotyczące płatności rozpatruje PayPro SA. W przypadku płatności kartą zwroty środków następują na rachunek karty.

 7. AW Makak nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia, niedostarczenie potwierdzenia, niemożność dokonania zapłaty spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem e-mail podanym przez klienta, problemami z siecią internet lub innymi okolicznościami, na które AW Makak nie ma wpływu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu. 
Regulamin obowiązuje od 01.02.2022 r.

POLITYKA COOKIES


 

 

 

Jeśli jesteś u nas pierwszy raz, zarejestruj się:
LINK DO REJESTRACJI
 

Jeśli masz już u nas konto, zaloguj się w swoim panelu klienta:
PANEL KLIENTA